Úvodní stránka » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Petalit s.r.o. se sídlem Mikulova 2210/8, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24813796, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 176684 pro prodej zboží.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující podpisem kupní smlouvy současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu Prodávajícího www.petalit.cz

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

2.1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Petalit s.r.o., IČ: 24813796, se sídlem Mikulova 2210/8, zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176684.

2.2. Kupujícím je podnikatel

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)

 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.)

 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními OZ v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Kupní Smlouva

Kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně odběratel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

4. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající/Provozovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@petalit.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího/Provozovatele.

 

5. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího (e-mail formou), kontaktním formulářem (http://www.petalit.cz/kontaktovat/) popř. telefonicky.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je nabídka Prodávajícího na poptávaný materiál, služby či řešení Kupujícímu. Dále pak aktuální ceník s uvedenou dobou platnosti Prodávajícího. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na určený email. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů a to pouze písemnou formou.

Tyto OP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. rok ode dne jejího podpisu.

 

6. Cena a platba

Ceny uvedené v objednávce Kupujícího jsou konečné a platné na základě nabídky prodávajícího, či aktuálního ceníku Prodávajícího. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako záruční list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající po dohodě akceptuje následující platební podmínky: platba předem bankovním převodem.

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data zdanitelného plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

7. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží či služby, platebních podmínkách a podmínkách termínu dodání. Veškeré informace o termínu dodání jsou součástí potvrzení objednávky Kupujícímu Prodávajícím.

Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • osobní odběr: sklad (Business Park Rudná - hala č. 11, Lorenc Logistic, K Vypichu 1215, 252 19 Rudná)

 •  předání Kupujícímu dopravci

 • osobní převzetí od Prodávajícího

 

Nabízené ceny zboží či služby jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují ceny za dopravu Kupujícímu. 

V případě výměny či vrácení zboží na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, jsou Kupujícímu účtovány náklady na dopravu.

Při vrácení či výměně zboží Kupujícím, je Prodávající oprávněn účtovat náklady ve výši 20% z ceny zboží Kupujícímu není dohodnuto jinak.  


8. Záruka a servis

Záruční doba se řídí dle občanského zákoníku, není-li uvedeno Prodávajícím jinak.

8.1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

8.2. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

9. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

b) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodě a) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů,

  pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

10. Odstoupení od Smlouvy

V případě dojde-li k odstoupení od smlouvy (písemnou formou) a byla provedena platba ze strany Kupujícího Prodávajícímu, bude zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí (písemnou formou), a to 30 dnů.

 

11. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo OP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

 

AKTUALITY

Hardwarové řešení pro automatické monitorování portů je vhodným řešením pro menší firmy, které potřebují rychle a snadno provádět změny v počítačové síti. VisiPORT je dále snadno upgradovatelný na inteligentní management imVision.

Rostoucí nároky na kabeláže, nutí uživatele zvažovat implemetaci inteligentního managementu (AIM). Ten se tak stává součástí technických norem.

Funkční řešení pro neustále se zvyšující množství dat v rámci optických sítí v datových centrech.

 • OPTICKÉ KONEKTORY
Migrace z 400G na 800G nebo až na 1.6T...nejen nové konektory SN, CS a větší hustota portů bude realitou?
Dokumenty ke stažení:
Migrace 400 - 800G část 1
Migrace 400 - 800G část 2

 

 

...distributor kabelážních systémů...

Petalit s.r.o., Mikulova 2210/8 - 149 00 - Praha 4 +420 728 376 623